Stanovy občianskeho združenia Sedin Golf Club, o. z.

 

Článok I.
Základné ustanovenia

    1.1 Názov občianskeho združenia je Sedin Golf Club, o.z. (v texte len „združenie“ alebo „golfový klub“).
    1.2 Sídlom združenia je: Sedín 110, 925 22 Veľké Úľany- Nové Osady.
    1.3 Združenie je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
    1.4 Združenie je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
    1.5 Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

Článok II.
Činnosť združenia

    2.1 Základným poslaním klubu (cieľom jeho činnosti) je zabezpečovať pre svojich členov a ďalších záujemcov podmienky pre kvalitnú športovú golfovú činnosť, vrátane podpory, propagácie a rozvoja golfovej športovej činnosti vo všetkých smeroch.
    2.2 Združenie bude k dosiahnutiu svojich cieľov vyvíjať spravidla tieto činnosti:
        2.2.1 všeobecný rozvoj a propagácia golfového športu a jeho hodnôt,
        2.2.2 zmluvné zabezpečenie používania kvalitného golfového ihriska a zázemia pre členov golfového klubu,
        2.2.3 koordinácia športovej činnosti s činnosťou Slovenskej Golfovej Asociácie,
        2.2.4 podpora mládeže,
        2.2.5 zabezpečovanie komplexnej výučby a tréningov v rámci golfovej akadémie,
        2.2.6 organizovanie kultúrnych, spoločenských, rekreačných, športových a iných akcií,
        2.2.7 zabezpečenie financovania vyššie uvedených činností z dostupných zdrojov formou finančných príspevkov, darov alebo formou iných príjmov

 

Článok III.
Členstva v združení

    3.1 Členom GR Sedín sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky:
        3.1.1 doručí do sídla klubu alebo členom správnej rady klubu vlastnoručne podpísanú prihlášku; v prípade právnickej osoby prihlášku podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, v prípade osoby mladšej ako 18 rokov je podmienkou platnosti prihlášky podpis jeho/jej zákonného zástupcu;
        3.1.2 zaviaže sa k bezvýhradnému dodržiavaniu stanov golfového klubu;
        3.1.3 uhradí vstupný príspevok do klubu a ročný klubový príspevok;
    3.2 Správna rada klubu má právo prihlášku fyzickej alebo právnickej osoby odmietnuť, a to i bez udania dôvodu.
    3.3 O schválení, či neschválení prihlášky vyrozumie správna rada golfového klubu žiadateľa o členstvo písomnou formou, a to do 14 dní od doručenia prihlášky.
    3.4 Po schválení prihlášky je žiadateľ povinný do 14 dní od vyrozumenia podľa predchádzajúceho odseku uhradiť vstupný klubový príspevok vo výške stanovenej správnou radou. Členstvo v klube vzniká žiadateľovi až po zaplatení vstupného klubového príspevku.
    3.5 Člen správnej rady združenia sa dňom zvolenia stáva z titulu svojho členstva v správnej rade členom združenia. Pri jeho odvolaní jeho členstvo zanikne, ak o tom súčasne rozhodne valné zhromaždenie.
    3.6 Do 30 dní od vzniku členstva v golfovom klube obdrží každý člen členskú kartu golfového klubu.
    3.7 V prípade členstva právnickej osoby je táto povinná oznámiť golfovému klubu nevyhnutné údaje o osobách, ktorým budú vystavené členské karty golfového klubu na meno.
    3.8 Členovia prípravného výboru združenia sa stali členmi združenia dňom registrácie pôvodných stanov združenia Ministerstvom vnútra SR.
    3.9 Členstvo v klube zaniká:
        3.9.1 vystúpením člena na základe písomného vyhlásenia člena klubu o vystúpení doručeného správnej rade klubu je s okamžitou účinnosťou ukončené jeho členstvo, pre vystúpenie nie je nutné udanie dôvodu,
        3.9.2 vylúčením člena zo strany klubu:
            3.9.2.1 Člen, ktorý porušil tieto stanovy alebo iné predpisy a pokyny orgánov klubu, alebo nedodržuje svoje záväzky a povinnosti voči klubu, alebo svojím konaním zjavne poškodzuje klub, môže byť rozhodnutím správnej rady vylúčený.
            3.9.2.2  Vylúčeniu predchádza písomné upozornenie, ktoré je zaslané členovi klubu s uvedením dôvodu pre možné vylúčenie z klubu, to neplatí ak sa člen dopustí konania podľa 9 opakovane alebo obzvlášť závažným spôsobom
            3.9.2.3 Pokiaľ člen bez zbytočného odkladu neodstráni tieto dôvody môže byť rozhodnuté o jeho vylúčení.
            3.9.2.4 Rozhodnutie o vylúčení je účinné dňom nasledujúcim po uplynutí 14-dennej lehoty po odoslaní rozhodnutia členovi klubu.
        3.9.3 smrťou člena fyzickej osoby
        3.9.4 zrušením spoločnosti, konkurzom alebo likvidáciou v prípade právnickej osoby.
        3.9.5 automaticky v prípade omeškania člena so zaplatením ročného príspevku alebo iného príspevku stanoveného správnou radou o viac ako 6 mesiacov, ak správna rada nerozhodne inak
    3.10 Po zániku členstva sa vykoná výmaz člena z evidencie klubu.
    3.11 Zánikom členstva nevzniká členovi nárok na finančné či iné vyrovnanie. Prípadné finančné záväzky člena voči klubu zostávajú zánikom členstva nedotknuté.

 

Článok IV.
Druhy členstva v Golf Resort Sedín

    4.1 Okrem riadneho členstva v združení existujú nasledovné druhy členstva:
        4.1.1 Juniorské členstvo – do veku 18 rokov, člen získava členstvo za 50% aktuálneho vstupného príspevku do golfového klubu pre riadne členstvo. V nasledujúcom roku po dovŕšení 18 rokov sa táto forma automaticky mení na riadne členstvo a člen je povinný doplatiť vstupný príspevok do aktuálnej výšky riadneho členstva. Pokiaľ člen preukáže, že riadne študuje, predlžuje sa veková hranica juniorského členstva na čas tohto štúdia, a to až do 26 rokov.
        4.1.2 Rodinné členstvo – v prípade riadneho členstva jedného z manželov môže získať druhý z manželov rodinné členstvo za 50% aktuálneho vstupného príspevku do golfového klubu pre riadne členstvo. Pokiaľ riadne členstvo využijú i deti do 18 rokov veku jedného z rodičov s riadnym členstvom, nemusí toto dieťa zložiť žiaden vstupný príspevok. V nasledujúcom roku po dovŕšení 18 rokov, je tento člen povinný zložiť vstupný príspevok vo výške 50% aktuálneho vstupného príspevku do golfového klubu pre riadne členstvo.
        4.1.3 Firemné členstvo – platí pre firmy (fyzické i právnické osoby podnikateľov) a je poskytované podľa počtu získavaných členstiev. Obsahuje počet členstiev na meno určený správnou radou, ktorému zodpovedá určený počet ročných hracích kariet pre hostí firemného člena. Hracie karty pre hostí môžu byť používané výlučne súčasne s kartou firemného člena (člen golfového klubu musí hostí sprevádzať).
        4.1.4 Čestné členstvo – udeľuje správna rada golfového klubu osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj golfového klubu alebo osobám osobitného významu. Čestný člen má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen, neplatí však žiadne vstupné ani ročné poplatky.
    4.2 Správna rada môže stanoviť i ďalšie druhy členstva v golfovom klube a im prináležiace práva a povinnosti.
    4.3 Ku všetkým formám členstva prináležia vstupné klubové príspevky, ročné, či iné príspevky, ktoré sú určované správnou radou. Správna rada môže zvýhodniť členov klubu podľa ich výkonnosti, veku, prípadne iných kritérií. Výšku a špecifikáciou príspevku stanovuje pre každý kalendárny rok správna rada.
    4.4 Na základe rozhodnutia správnej rady golfového klubu môže byť uchádzačovi o členstvo znížená výška vstupného členského príspevku pre jednotlivé formy členstva, a to v prípade, ak vykoná uchádzač významnú zaslúžilú činnosť pre rozvoj golfového klubu alebo taktiež v prípade, ak podporí výrazným spôsobom činnosť golfového klubu, prípadne i v ďalších výnimočných prípadoch.

 

Článok V.
Prerušenie a pozastavenie členstva v klube

    5.1 V odôvodnených prípadoch môže člen členstvo prerušiť, pričom je túto skutočnosť povinný písomne oznámiť klubu vrátane predpokladanej doby prerušenia. Po dobu prerušenia platí udržiavací ročný príspevok, ktorého výška bude určovaná správnou radou a bude tvoriť iba časť zo stanoveného ročného príspevku. Po dobu prerušenia nemôže člen bezplatne využívať golfové zariadenia klubu. O prerušenie alebo znovuobnovenie členstva musí člen požiadať správnu radu písomne najneskôr do konca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, ktorého sa prerušenie týka. Minimálna doba prerušenia členstva je jeden rok.
    5.2 Členstvo v klube môže byť členovi rozhodnutím správnej rady pozastavené, pokiaľ nesplní v riadnom termíne finančné či iné členské povinnosti. Pozastavením členstva sa rozumie predovšetkým zrušenie možnosti užívania golfového zariadenia klubu. Pozastavenie členstva môže byť oznámené i príslušným orgánom Slovenskej Golfovej Asociácie. Pozastavenie členstva bude členovi písomne oznámené. Pokiaľ člen zjedná nápravu, t.j. splní svoje členské povinnosti, a to v lehote do 30 dní od odoslania písomného upozornenia, môže byť pozastavenie členstva rozhodnutím správnej rady zrušené. V opačnom prípade môže jeho členstvo zaniknúť podľa ods. 3.8.2, prípadne 3.8.5 týchto stanov.

 

Článok VI.
Práva a povinnosti člena

    6.1 Každý člen združenia má právo:
        6.1.1 využívať golfové zariadenia a klubové zázemie golfového klubu podľa prevádzkového poriadku golfového klubu, ktorý môže vydať správna rada. Používanie golfového ihriska vo Veľkých Úľanoch – časť Nové Osady je členom golfového klubu umožňované na základe dlhodobej exkluzívnej zmluvy o poskytovaní služieb medzi golfovým klubom a vlastníkom golfového ihriska,
        6.1.2 využívať zvýhodnené podmienky a služby poskytované členom klubu,
        6.1.3 aktívne sa zúčastňovať športového a spoločenského života a akcií usporadúvaných klubom,
        6.1.4 voliť a byť volený do orgánov združenia, každý člen má jeden hlas, právnické osoby majú právo hlasovať prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu,
            6.1.4.1 Odchylne od predchádzajúceho odseku je dohodnuté, že nasledovní členovia správnej rady združenia: Ing. Roman Teťák, Andrea Teťáková a Marek Gašparec majú každý po 100 hlasov.
        6.1.5 obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
        6.1.6 vyjadriť sa ku všetkým otázkam týkajúcich sa združenia,
        6.1.7 podávať návrhy a hlasovať o návrhoch
        6.1.8 byť informovaný o činnosti združenia a výsledkoch rokovaní jeho orgánov
        6.1.9 zúčastňovať sa osobne na činnosti združenia, podieľať sa na tvorbe programových dokumentov
    6.2 Člen združenia má povinnosť:
        6.2.1 ctiť a dodržiavať golfové pravidlá a zásady golfovej etikety
        6.2.2 rešpektovať a dodržiavať stanovy združenia, prevádzkový poriadok ako i všetky vnútorné predpisy a rozhodnutia orgánov združenia,
        6.2.3 svojím vystupovaním a správaním budovať dobré meno klubu,
        6.2.4 uhradiť v riadnom termíne príspevky určené správnou radou v stanovenej výške. Ročný príspevok je člen povinný uhradiť do 30 dní od jeho odsúhlasenia správnou radou a oznámenia na výveske klubu, či internetových stránkach klubu
        6.2.5 majetok klubu a golfové zariadenia vrátane jeho vybavenia, ktoré využíva klub k svojej činnosti, pred poškodením, zničením, či scudzením,
        6.2.6 konať v súlade s cieľmi združenia,
        6.2.7 zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
        6.2.8 plniť uznesenia združenia, zodpovedne vykonávať zverené úlohy v združení a funkcie v orgánoch združenia
        6.2.9 oznamovať zmeny údajov evidovaných v zozname členov združenia, najmä adresy na doručovanie; tieto zmeny je člen povinný oznámiť združeniu do 14 dní odo dňa, kedy nastali.
    6.3 Práva a povinnosti členov môžu byť doplnené a upresnené vnútornými predpismi a pokynmi klubu schválenými alebo vydanými správnou radou.

 

Článok VII.
Orgány združenia

    7.1 Orgánmi združenia sú:
        7.1.1 valné zhromaždenie
        7.1.2 správna rada
        7.1.3 ďalšie orgány uvedené v čl. 10 týchto stanov

 

Článok VIII.
Valné zhromaždenie

    8.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
    8.2 Valné zhromaždenie zvoláva správna rada združenia podľa potreby. Ak o to písomne požiadajú členovia s aspoň polovicou hlasov, správna rada združenia je povinná zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Oznámenie o mieste, termíne a programe valného zhromaždenia správna rada zverejní na internetovej stránke združenia, prípadne na klubovej výveske v priestoroch golfového zariadenia klubu alebo iným vhodným spôsobom.
    8.3 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní členovia, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov.
        8.3.1 Odchylne od predchádzajúceho odseku je dohodnuté, že na rozhodnutie o voľbe a odvolaní člena správnej rady je potrebný súhlas 2/3 hlasov prítomných členov.
    8.4 Valné zhromaždenie najmä:
        8.4.1 rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
        8.4.2 volí členov správnej rady a odvoláva ich
        8.4.3 odporúča správnej rade zmenu stanov združenia
        8.4.4 odporúča správnej rade výšku príspevkov do združenia
        8.4.5 navrhuje stratégie občianskeho združenia a ich realizačné metódy

 

Článok IX.
Správna rada

    9.1 Správna rada je výkonným orgánom združenia. Správna rada má najmenej troch členov. Prvými členmi správnej rady sú členovia prípravného výboru združenia.
    9.2 Správna rada riadi činnosť združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
    9.3 Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú podľa týchto stanov v kompetencii iných orgánov združenia, najmä:
        9.3.1 riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
        9.3.2 schvaľuje výšku vstupného príspevku, ročného príspevku a určuje iné príspevky, ktoré sú členovia povinní platiť združeniu a schvaľuje ich výšku
        9.3.3 rozhoduje o zmene stanov združenia
        9.3.4 rozhoduje o prijatí za člena združenia a o vylúčení člena združenia
        9.3.5 vedie zoznam členov združenia
        9.3.6 spravuje majetok združenia
        9.3.7 odsúhlasuje plány činnosti združenia a vytváranie iných orgánov združenia
        9.3.8 rozhoduje o zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením
        9.3.9 zvoláva riadne a mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia
        9.3.10 môže vydávať prevádzkový poriadok a iné vnútorné smernice združenia
    9.4 Zasadnutia správnej rady zvoláva ktorýkoľvek člen správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia a na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje jednoduchá väčšina prítomných členov správnej rady.
    9.5 Ak správna rada prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov združenia, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov združenia.

 

Článok X.
Ďalšie orgány združenia

    10.1 Ďalšími orgánmi združenia sú:
        10.1.1 Prezident – riadi činnosť klubu, stojí na čele správnej rady, koná v mene združenia vo všetkých veciach a zastupuje združenie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Prezidenta volia a odvolávajú členovia správnej rady spomedzi svojich členov.
        10.2.2 Viceprezident – zastupuje prezidenta klubu v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti, a to vo všetkých veciach prislúchajúcich prezidentovi. Viceprezidenta volia a odvolávajú členovia správnej rady spomedzi svojich členov.
        10.2.3 Sekretár – riadi všetku administratívu a evidenciu klubu. Predkladá správnej rade ročnú účtovnú závierku a správu o kontrole hospodárenia klubu. Zastáva funkciu pokladníka klubu. Sekretára volia a odvolávajú členovia správnej rady spomedzi svojich členov.
        10.2.4 Športová technická komisia – zodpovedná za organizáciu a chod športových súťaží klubu, vedenie športovo-technickej evidencie vrátane športových výsledkov a hráčskych vyrovnaní, poskytovanie príslušných údajov a informácií Slovenskej Golfovej Asociácie. Je zodpovedná za riadny stav, prevádzku a rozvoj golfového ihriska, na ktorom prevádzkuje klub svoju činnosť. Na čele stojí predseda športovej technickej komisie. Rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých členov športovej technickej komisie. Členov športovej technickej komisie volí a odvoláva správna rada.
        10.2.5 Kancelária klubu – k zaisťovaniu činnosti klubu môže klub využívať vlastných zamestnancov alebo iných pracovníkov, ktorí tvoria kanceláriu klubu. Členov kancelárie klubu volí a odvoláva správna rada.
        10.2.6 Správna rada môže vnútornou smernicou klubu ustanoviť a voľbou obsadiť i ďalšie funkcie, komisie alebo iné organizačné zložky klubu.
        10.2.7 Členovia orgánov uvedených v tomto čl. 10 stanov majú právo vzdať sa dobrovoľne kedykoľvek svojej funkcie. Funkcia člena orgánu zanikne dňom, kedy bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené klubu.

 

Článok XI.
Zásady hospodárenia združenia

    11.1 Klub hospodári ako právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou podľa svojho rozpočtu a zodpovednosťou za svoje záväzky. Za svoje záväzky ručí klub výhradne do výšky vlastného imania. Klub samostatne zariaďuje svoje daňové a poplatkové povinnosti, obchodným a účtovným rokom je kalendárny rok.
    11.2 Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členom združenia, môžu prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom.
    11.3 Získané finančné prostriedky používa klub predovšetkým na účely naplnenia svojich cieľov stanovených v týchto stanovách.
    11.4 Správna rada klubu prostredníctvom prezidenta klubu uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb v golfovom areáli s jeho vlastníkom a poskytovateľmi služieb.

 

Článok XII.

    12.1 Informácie budú členom klubu zasielané písomnou formou na adresu, ktorú člen uviedol v prihláške do klubu. V prípade všeobecných informácií má klub právo informovať členov na klubovej výveske v priestoroch golfového zariadenia klubu, na svojich internetových stránkach alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
    12.2 Členovia môžu zasielať informácie pre klub na adresu sídla klubu v písomnej forme alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
    12.3 Klub bude nakladať s osobnými údajmi svojich členov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Článok XIII.
Klubový znak

    13.1 Na účely komunikácie navonok môže klub používať vlastný grafický znak. Podobu a spôsob používania tohto znaku schvaľuje správna rada klubu.
    13.2 Zároveň sa ustanovuje, že klubový znak sa nesmie v žiadnom prípade používať v inej forme, farbách alebo prevedení, než ako bolo schválené.
    13.3 Každý člen klubu je oprávnený nosiť alebo používať klubový znak tak, aby dôstojne reprezentoval klub.

 

Článok XIV.
Zánik združenia

    14.1 Združenie zaniká jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
    14.2 Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.
    14.3 Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením sa uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok sa použije na účely a v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.

 

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

    15.1 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením správnou radou združenia.